รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

แพทย์หญิง กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2559

สาขาที่สนใจ

Early life nutrition, Nutrigenetic, Epigenetic

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบัตรกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบัตรกุมารแพทย์ โภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล