รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผศ.ดร.ทพ. ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division ปี พ.ศ. 2550

สาขาที่สนใจ

Periodontology, Implantology and oral immunobiology

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เกียรติประวัติ

1. ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2550

2. Research Travel Fund Award, IADR 2010, Barcelona, Spain

ประวัติการศึกษา

1. ปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่สำเร็จการศึกษา 2543

2. ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547

3. ปริญญาเอก Dental Sciences (Immunobiology) Newcastle University, UK ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554

ประวัติการทำงาน

อาจารย์สาขาวิชาปริทันตวิทยา