รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. ทญ. สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division ปี พ.ศ. 2543

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Oral Biology, Harvard School of Dental Medicine,Boston, MA., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศ่าสตร์