รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย อุกฤษฏชน

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2535

สาขาที่สนใจ

วิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical engineering)

วิศวกรรมโยธา (Civil engineering)

เกียรติประวัติ

พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลมูลนิธิ ศ.ดร. ชัย มุกตพันธุ์ บทความวิจัยยอดเยี่ยม สาขาวิศวกรรมปฐพี บทความเรื่อง เสถียรภาพด้านหน้าอุโมงค์แบบ 3 มิติในดินเหนียว การประชุมวิชาการวิศกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18 ร ะหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ค. 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ บทความสาขาวิศวกรรมปฐพี GTE008

พ.ศ.2548 ได้รับรางวัล Thomas A. Middlebrooks Award, ASCE 2005 สำหรับบทความยอดเยี่ยม เรื่อง Undrained stability of braced excavations in clay. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 129(8), 738-755, 2005.

พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ปี พ.ศ. 2535 เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ. Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA.

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค Doctor of Science in Geotechnical Engineering (Sc.D.) Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA.

ปริญญาโท พ.ศ. 2539 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา Master of Science in Civil Engineering (M.S.) Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA.

ปริญญาตรี พ.ศ. 2535 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานที่ปรึกษา

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน คณะทำงานวังสระปทุม ด้านวิศวกรรม