รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ศ. ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2521

สาขาที่สนใจ

สรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

วทบ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2519
- M.S.(Horticulture) Oregon State University, USA, 1980.
- Ph.D.(Horticulture) Oregon State University, USA, 1983.
- Certificate in International Course in Vegetable production from International Agricultural Center, Wageningen, the Netherlands, 1987.
- Short Course on Postharvest Technology at University of California, Davis, USA, 1987 and 2010.
- Certification in the Individual Training Course in Environmental Effects and
Biochemical Regulation from Mie University Japan. 1994.

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2527-2532
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2532-2535
- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2535-2557
- ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557- ปัจจุบัน
- รองผู้อำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง 2535-ปัจจุบัน
- ผู้ประสานงานชุดโครงการจัดการหลังเก็บเกี่ยวพืชสวน สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 2543 -2548
- ผู้ประสานงานศูนย์ผลิตผลเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง 2527-ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มูลนิธิโครงการหลวง 2556-ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2558-ปัจจุบัน