รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ดร.ทพญ. เปี่ยมกมล วัชโรทยางกูร

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division ปี พ.ศ. 2541

ประวัติการศึกษา

- 2540 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2549 ปริญญาเอก University of California, San Francisco

ประวัติการทำงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)