รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ดอกเตอร์ ศรีจิตรา บุนนาค

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

- Microcirculation of the islets of Langerhans และ Experimental diabetes mellitus เริ่ม พ. ศ. 2504 ถึง ปัจจุบัน มีผลงานตีพิมพ์ 18 เรื่อง มี 16 mm. coloured motion picture 6 เรื่อง
- โรคเบาหวาน และความผิดปกติของไขมันในเลือดและเนื้อหัวใจตาย จากการขาดหลอดโลหิตนำเลือดมาเลี้ยง เริ่ม พ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบันมีผลงาน 6 เรื่อง
- โรคเบาหวานในผู้สูงอายุ เริ่ม พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบันมีผลงาน 6 เรื่อง
- โรคทางต่อมไร้ท่อทั่วไป เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ น้ำหนักและความสูงของไทย เริ่ม พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบันมีผลงาน 33 เรื่อง
- Microcirculation, Endothelial Cell injury and Pathogenesis of NIDDM Proceedings of The Third Asian Congress for Microcirculation, Monduzzi Editore 1997

ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ

เกียรติประวัติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
- 5 ธันวาคม 2513, ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- 5 พฤษภาคม 2513, จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.)
- 5 ธันวาคม 2515, ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- 5 พฤษภาคม 2519, ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)
- 5 ธันวาคม 2520, ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- 5 ธันวาคม 2524, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- 5 พฤษภาคม 2526, ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
- 5 ธันวาคม 2527, ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- 5 ธันวาคม 2530, ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- 5 ธันวาคม 2533, มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- 5 พฤษภาคม 2534, ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)

ชื่อรางวัล / เกียรติยศ
- 2502, ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ เพื่อศึกษาและฝึกดูงาน, ต่อหลังระดับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต, มูลนิธิอานันทมหิดล
- 2502, รางวัล Traveling Grant, Fulbright Foundation, Fulbright Foundation
- 2505, รางวัล The Society of the Sigma Xi, Chicago Chapter ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น, The Society of the Sigma Xi
- 2508, Grant for Research and Development in Endocrine Laboratory from The China Medical Board of New York, The China Medical Board of New York
- 2520, รางวัลทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชการศึกษาด้านคลินิกและชีวเคมีของผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจอันเนื่องมาจากหลอดเลือดโคโรนารีและFamilial hyperlipoproteinemia type II, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2524, WHO Visiting Scientist Grant Award under Project THA/HMD/O15/RB 84 for Long Term Planning for the Elderly in Thailand, องค์การอนามัยโลก
- 2531, Research Grant from Sandoz International for Aging Problems and Possible Solutions in Klong Toey Slum, Sandoz International
- 2540, รางวัล the Asian Union for Microcirculation Award for Outstanding Scientist สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานเกี่ยวกับหลอดเลือดและการหมุนเวียนของหลอดเลือด ทั้งทางด้านผลงานพัฒนาวิชาการและบุคลากร, Asian Union for Microcirculation
- 2545, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอบคุณที่อุทิศเวลาร่วมบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยให้เจริญกก้าวหน้าและมีความเป็นปึกแผ่น, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- 2548, ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการศึกษา

- 2500, แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- 2501, แพทย์ฝึกหัด, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2502, แพทย์ประจำบ้านในสาขาวิชาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2504, ปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
- 2507, ปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม / วุฒิบัตร / อนุมัติบัตร
- 2502 – 2505, การฝึกอบรมทางคลินิก สาขาอายุรศาสตร์ (Residency Training in Internal Medicine), The University of Chicago Hospitals and Clinics
- 2505 – 2507, การฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาต่อมไร้ท่อ(Trainee in Endocrinology), Division of Endocrinology and Metabolism, The University of Chicago
Hospitals and Clinics
- 2505 – 2508, Research Associate in Pathology, The University of Chicago Hospitals and Clinics
- 2508, Assistant Professor in Medicine, The University of Chicago Hospitals and Clinics
- 2508, Assistant Professor in Pathology(Research Associate), The University of Chicago Hospitals and Clinics
- อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์, แพทยสภา
- อนุมัติบัตร สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ, แพทยสภา
- 2516, The Certificate of Merit for Distinguished Service in Medicine, Dictionary of International Biography in Volume x

ประวัติการทำงาน

- 2509, อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2509 – 2535, หัวหน้าสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2526 – 2530, หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2530 – 2535, รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2536, ศาสตราจารย์กิตติคุณ, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 537 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537