รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. ทันตแพทย์ ธนภูมิ โอสถานนท์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division ปี พ.ศ. 2547

สาขาที่สนใจ

เซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อของอวัยวะบริเวณช่องปากขากรรไกรและใบหน้า

สัญญาณนอต์ชและการควบคุมพฤติกรรมของเซลล์ต้นกำเนิด

ประวัติการศึกษา

ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย