รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

ประวัติการศึกษา

- 2511, พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2519 , Ph. D., มหาวิทยาลัย Minnesota, USA
- 2518, American Board of Neurological Surgery
- 2554, อนุมัติบัตร, ราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- 2526-2530, หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ด้านระบบประสาท United Hospital, St.Paul, Minnesota, USA
- 2519-2526, หัวหน้าภาควิชา ประสาทศัลยศาสตร์ St.Paul Ramsey Hospital, St.Paul, Minnesota USA
- 2527, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ University of Minnesota, USA
- 2519-2521, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่