รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. นพ. พิศาล ไม้เรียง

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกียรติประวัติ

- รางวัล "ครูแพทย์ตัวอย่าง" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๓๕
- รางวัล "อาจารย์แพทย์ตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านคลินิก" จาก แพทยสภา ปี พ.ศ.๒๕๔๐
- รางวัล "อาจารย์แพทย์ตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านคลินิก" จากแพทยสภา ปี พ.ศ.๒๕๔๓
- รางวัลการสอนยอดเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๔๗
- รางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๔๗
- ได้รับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดงสายผู้สอน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปี พ.ศ.๒๕๕๓
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการพัฒนารูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ระยะแรกและการรักษาแบบองค์รวม จากกรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.๒๕๕๔
- ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร “จริยธรรมสรรเสริญ” จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๔
- รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำ
ปี พ.ศ.๒๕๕๔
- รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ “ด้านการให้บริการวิชาการ
ระดับดีเลิศ”
- รางวัล “อายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์”ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
- ได้รับพระกรุณาแต่งตั้งจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒-
ปัจจุบัน
- ได้รับพระกรุณาแต่งตั้งจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ฝ่ายแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

- 1977, พบ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร จากแพทยสภา
- 1987, ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ไปศึกษาต่อระดับ Fellowship in Gastroenterology ณ St. James university hospital, University of Leeds, ประเทศสหราชอาณาจักร
- 1988, Certification in training of early gastric cancer detection and related Digestive Organs จาก Toradomon Hospital, Tokyo, Japan
- 2002, Certification Training of The trainer in Gastroenterology จากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารโลก OMGE

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งในอดีตและผลงานที่สำคัญ
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐
ปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จาก Discipline Based curriculum เป็น Modified PBL
- รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๔๘ –
๒๕๕๒ ปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็น Modular system โดยเน้นการเรียนการสอนจริยธรรมทางการแพทย์ตลอดหลักสูตร
- หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ บริหารภาควิชาฯ และนำภาควิชาฯ ไปสู่การประเมินของ สกว.ให้เป็นภาควิชาที่มีผลงานวิจัยในระดับดีเยี่ยม และได้รับเชิญให้เข้าโครงการสนับสนุนทุนของ สกว.ให้เป็นหนึ่งใน ๒๐ ภาควิชาให้มีผลงานวิจัยที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ
- นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Pacific Digestive Disease Week และเป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแพทย์เฉพาะทางโรคทางเดินอาหาร โดยนำแพทย์โรคทางเดินอาหารไปช่วยทำการส่องกล้องกระเพาะอาหารให้กับโรงพยาบาลที่ห่างไกลติดต่อกัน ๓ ปี มีผู้เข้ารับบริการมากกว่า ๓๐๐ ราย