รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. ธนพล ไหมแพง

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ศาสตราจารย์ระดับ 10
- PCU Director Surgical Oncology Watthanosoth Hospital, Bangkok Hospital Medical Center

ประวัติการศึกษา

- Certificate In Surgical Oncology And Solid Tumour Chemotherapy จาก Roswell Park
Memorial Institute, Buffalo, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์
(ศัลยศาสตร์ทั่วไป) จากแพทยสภา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

- หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2531 - 2535, ปี พ.ศ. 2543 - 2547
- กรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2546 - 2548, ปี พ.ศ. 2548 - 2550
- ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2546 - 2550
- เลขาธิการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2554 - 2558
- นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556 – 2558
- ประธานชมรมศัลยแพทย์มะเร็งแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 – 2558
- ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ปี พ.ศ. 2556 – 2558