รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติประวัติ

- เหรียญรางวัล ผู้สำเร็จการศึกษาคะแนนสูงสุดสาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2528 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2534 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ ณ University of Hawai’i ประเทศสหรัฐอเมริกา (2534-2539)
- รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา ปี 2553
- รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554

ประวัติการศึกษา

- 2539, Ph.D. (Linguistics), University of Hawai’i, USA
- 2528, อ.บ. (เกียรติยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย (2551 – 2557)