รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. ดร. นลิน นิลอุบล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. สาขา Immunology, University of California at Berkeley, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

- หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย