รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

- 2006, อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา
- 2002, Certificate in New Perspectives of Rhinitis and Asthma Huntington Hospital, USA
- 1992, อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา
- 1986, Fellow in Immunopathology & Immunology Los Angeles County, University of Southern California, USA
- 1984, Certificate for Completion of Cardiology - Visiting Professor Program Los Angeles Heart Institute, ST. Vincent Medical Center, USA
- 1981, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- 1977, แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่