รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. วีระ กสานติกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ

เครื่องราชอิสริยากรณ์ที่ได้รับ
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2528
- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (คม) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2532
- ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ตช) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2536
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2537
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2540
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543

ประวัติการศึกษา

- 2514, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2516, แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2518, ป.คลินิกชั้นสูง (พยาธิวิทยา), บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2522, *Certificate Anatomic Pathology, Venderbilt University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2525, *Certificate Neuroscience, University of California at Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา

*ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธีอานันทมหิดล เดินทางไปฝึกอบรมด้านพยาธิวิทยาและประสาทพยาธิวิทยา

ประวัติการทำงาน

- ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้ดำรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ที่ปรึกษาสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกวุฒิสภา
- กรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
- อนุกรรมการด้านเชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการและกลั่นกรองยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
- Editorial Board of Neuropathology, (an international Journal sponsored by the Japanese Neuropathology)
อดีต - ตำแหน่งวิชาการ
- 2518 - 2528 - อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย
- 2528 - 2531 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2531 - 2533 - รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2533 - 2540 - ศาสตราจารย์ (ระดับ 9 - 10) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2540 - 2544 - ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2529 - 2540 - กรรมการบริหารงานวิจัยเงินทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2524 - 2536 - กรรมการประสานงานกิจการกล้องจุลทรรศ์อิเลคตรอน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2526 - 2540 - กรรมการจัดและดำเนินการสอนวิชาประสาทศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2534 - 2540 - กรรมการบริหารเงินทุนวิจัย มูลนิธิกระจกอาซาฮี (ประเทศญี่ปุ่น) และสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2544 - 2545 - ประธานคณะกรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร