รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระ ศิริสันธนะ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล (ตั้งแต่ พ.ศ. 2538)
- ศาสตราจารย์ระดับ 11 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)
- ศาสตราจารย์พิเศษ Johns Hopkins University (ตั้งแต่ พ.ศ. 2547)
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2549)
- กรรมการอำนวยการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2552)

เกียรติประวัติ

รางวัลจากงานวิจัย
- รางวัลผลงานวิจัย ระดับ ดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ ปี พ.ศ. 2543 จากสภา
วิจัยแห่งชาติ (ร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ)
- รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2545
- รางวัลทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย(ทุน “เมธีวิจัยอาวุโส”) ประจำปี พ.ศ. 2546 จากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2547 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำ ปี พ.ศ. 2549

ประวัติการศึกษา

- 1980, Diploma, American Board of Internal Medicine, Subspecialty in Infectious Disease, Medical College of Wisconsin and University of Chicago, U.S.A.
- 1978, Diploma, American Board of Internal Medicine, Indiana University, U.S.A.
- 1973, ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง), คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี ม. มหิดล ประเทศไทย
- 1971, ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) ม. มหิดล ประเทศไทย, คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล ประเทศไทย