รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ.ดร. วิชชา สอาดสุด

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ
- Phytobacteriology (Phytobacteriology)
- Root Crop Diseses (Root Crop Diseses)
- Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables (Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

เกียรติประวัติ

การรับเครื่องราชฯ
- 2542 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
- 2537 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- 2535 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- 2531 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- 2526 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- 2524 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
- 2522 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

ประวัติการศึกษา

- 2528 : Ph.D. (Plant Pathology) , University of the Philippines , Philippines
- 2524 : M.S. (Plant Pathology) , University of the Phlippines at Los Banos , Philippines
- 2516 : วท.บ.(เกียรตินิยม 2) (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2551)