รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

อ. พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

- Soybean Breeding & Agriculture (Soybean Breeding & Agriculture)
- Systems Agriculture (Systems Agriculture)
- Farming Systems Research (Farming Systems Research)

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกียรติประวัติ

การรับเครื่องราชฯ
- 2539 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
- 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- 2530 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- 2525 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- 2521 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- 2519 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

ประวัติการศึกษา

- 2518 : M.S. (Plant Breeding) , University of California , United States Of America
- 2514 : B.Sc. (Agricultural) , University of Sydney , Australia