รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. ดร. จิราพร เพชรรัตน์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี