รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ.ดร. กระบวน วัฒนปรีชานนท์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

Plant Physiology, Hydroponics/Soilless Culture

ประวัติการศึกษา

- B.Sc. in Agriculture (1977) Khon Kaen University
- M.Sc. in Horticulture (1982) Kyushu University
- Ph.D. in Plant Physiology (1986) University of Reading