รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

รายละอียด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยปารีส(ซอร์บอน)

ในระยะต่อมาหลังจากจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยปารีสแล้ว อาจารย์ท่านได้สอนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วย้ายมามหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งรวมถึงเป็นผู้อำนวยการโครงการศูนย์ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ ซึ่งต่อมาพัฒนาโครงการนี้มาเป็นสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการคนแรก 2 วาระติดกัน ระหว่าง พ.ศ. 2524-2531 ต่อจากนั้นได้เป็น Fulbright Visiting Professor ไปสอนที่มหาวิทยาลัย Eastern Washington และ มหาวิทยาลัย Oregon แล้วกลับมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่าง พ.ศ. 2536-2544 รวมเป็นผู้อำนวยการสถาบันนี้ 4 วาระ หากถ้านับตอนที่ดำเนินการก่อตั้งในตอนที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาษาด้วยแล้วก็นับว่า เป็นผู้อำนวยการแห่งนี้อยู่ตั้งแต่ พ.ศ. 2517-2544 รวม 27 ปี ต่อจากนั้นเป็นรองอธิการบดีฝ่ายสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและรักษาการคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ ปัจจุบัน เป็นศาสตราจารย์ระดับ 11 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สอนวิชาอารยธรรมโลก พุทธศิลป์ จิตวิทยาพุทธศาสนา สตรีกับศาสนา และ ศาสนากับวัฒนธรรม

ผลงานของอาจารย์มีทั้งทางภาษาศาสตร์ และศาสนศึกษา ในเรื่องภาษาศาสตร์ อาจารย์เป็นนักภาษาศาสตร์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์ และประเทศไทย โดยเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยในประเทศและเป็นผู้สร้างพจนานุกรมภาษาละว้า-ไทย และไทยละว้า (421 หน้า) 2529-2530 ภาษาไทย-กะเหรี่ยงสะกอ (1,277 หน้า) 2529 ตำราเรื่อง นานาภาษาไทยในเอเชียอาคเนย์ ภาค 1 (390 หน้า) และภาค 2 (212 หน้า) 2531-2546 อารยธรรมไทย (449 หน้า) อรรถศาสตร์เบื้องต้น (365 หน้า) 2544-2555 ส่วนในด้านศาสนศึกษา ผลงานสำคัญได้แก่หนังสือ พิธีกรรมในศาสนา เล่ม 1 (299 หน้า) และเล่ม 2 (342 หน้า) พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร เล่ม 1 และ เล่ม 2 (931 หน้า) 2552 นอกจากนั้นอาจารย์ยังเป็นผู้แต่งหนังสือชุดอารยธรรม 5 เล่ม (1,068 หน้า) และนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง คลีโอพัตรา: ราชินีน้ำผึ้งพิษ มายาในมายา และเจงกิสข่านลงพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ระดับ 11 ประจำวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เกียรติประวัติ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ประวัติการศึกษา

- ที่หนึ่งห้อง King แผนกอักษรศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเป็นที่สามของประเทศไทย 2506
- อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2510
- ปริญญาเอก (Doctorat de l”Université de Paris) จากมหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2513