รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

อาจารย์ สมิธิ ศิริภัทร์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

- เข้าศึกษาในคณะโบราณคดี เป็นนักศึกษารุ่นที่ 13 ของคณะฯ
- ศบ. (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโททางศิลปะและโบราณคดี จาก มหาวิทยาลัยปารีส 4 เกียรตินิยมอันดับ 2
- D.E.A. EN ETUDE DU SUD-EST ASIATIQUE ET DES CULTURES AUSTRONESIENNE, PARIS III