รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร ธเนศ เมฆจําเริญ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

โครงการศึกษากําหนดตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรคมนาคม การประเมินสภาพการแข่งขัน ตลาดที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการลดหรือจํากัดหรือกีดกันการ แข่งขัน ร่วมคณะวิจัยเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เกียรติประวัติ

University of California at Berkeley
- รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล 2527
- รับรางวัลผู้ช่วยสอนดีเด่น (Outstanding Graduate Scholar Instructor) 27 เมษายน 2531
Asian Institute of Technology
- สําเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสะสมสูงสุดของคณะวิศวอุตสาหการและการบริหาร
- รับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตเรีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สําเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสะสมอันดับสองของคณะฯ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวอุตสาหการและการวิจัยดําเนินงาน (Industrial Engineering and Operations Research) มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เบอร์คเล่ย์ University of California at Berkeley, 2534, เชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน Stochastic Processes, Mathematical Optimization และ Network Flow Models หัวข้อวิทยานิพนธ์ The Self-organizing List and Processor Problems under Randomized Policies
- ปริญญาโท (M.Sc.) วิศวอุตสาหการและการบริหาร (Industrial Engineering and Management), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย Asian Institute of Technology 2526 หัวข้อวิทยานิพนธ์ Ambulance Deployment Analysis in Bangkok: A Mathematical Model
- ปริญญาตรี (B.A.) เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2525