รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

อาจารย์ กนก รุ่งกีรติกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

社会言語学 (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการศึกษา

- 文学部・国文研究科 博士課程単位修得 慶応義塾大学 日本
- 文学部・国文研究科 修士課程終了 慶応義塾大学 日本
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์