รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. ดร. วรรณ พิมพ์พันธุ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

- Polymer Synthesis
- Polymer Characterization
- Recycling of polymers : plastics, textiles, rubbers

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์