รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ส.พญ ทรรศิดา พลอยงาม

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

Molecular Veterinary Bioscience, University of Minnesota, Twin Cities, MN., USA, Ph.D.