รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. ดร. ทศพร วงศ์รัตน์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

- Systematics of Fishes Sardines, Herrings and Anchovies, Imperial College of Science and Technology; University of London, UK.,.; Diploma of Imperial College