รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. น.สพ. ดร. ถวิล เจริญศิริสุทธิกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

- Veterinary Microbiology, Tierarztliche Hochschule, Hannover 1, Germany., Dr. Med. Vet.