รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. ดร. ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

- Theriogenology-Genology, University of Minnesota, Minneapolis, MN., USA., Ph.D. (Population Medicine)