รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ทญ. ดารณี ตัณฑ์ไพโรจน์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

- Oral Biology, University of Minnesota, Twin Cities, MN., USA. Ph.D