รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ทพ. สมภพ เบญจฤทธิ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

- Oral Biology, University of North Carolina at Chapel Hill, N.C., USA.,Ph.D.