รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาง ภารดา ทามุระ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

ประวัติการศึกษา

- Thomas Manns zanberbery-Erzahler als Gegenstaud von Textwissuscherf tand Literatugkritik Eir narrativer Forschungsbericht, Germany, MS.