รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

กฎหมายว่าด้วยทรัพยากร ปิโตรเลียม

ประวัติการศึกษา

- Middle Temple Barrister at Law, Dundee, Scotland, UK., L.L.M. (Dundee)