รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. ประเวศ วะสี

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

โลหิตวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน

เกษียณอายุ

ประวัติการศึกษา

- Hematology, University of Colorado, Denver, CO., USA., Ph.D.