รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. นพ. ถนอม มะโนทัย

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

ตำแหน่งปัจจุบัน

ลาออกจากราชการ

ประวัติการศึกษา

- Obstetrics and Gynecology, University of Chicago, Chicago, IL., USA.,M.Sc. in Gynecology
- Certified by American Board of Obstetrics & Gynecology