รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. มานิตย์ ลิมปพยอม

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

เกษียณอายุ

ประวัติการศึกษา

- Orthopedic Surgery, Harvard University, MA. USA. Albany Medical College, NY. USA., American Board of Orthopedic Surgery;
- Certificate in Pediatric Orthopedic Surgery; Certificate in Hand Surgery (N.Y.U.)