รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. นพ. ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

ศัลยศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ลาออกจากราชการ

ประวัติการศึกษา

- Surgery, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland, UK., Fellow of Royal College of Surgeons (Edinburgh)