รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นพ. สง่า ภู่ตระกูล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

วิชาชีวเคมี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ถึงแก่กรรม

ประวัติการศึกษา

- Bio-Chemistry, University of British Columbia, Vancouver, Canada., Ph.D.