รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. พญ. ฤทัย สกุลแรมรุ่ง

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

วิชาภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ (แบคทีเรีย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ถึงแก่กรรม

ประวัติการศึกษา

- Immunology and Bacteriology, University of Toronto School of Hygiene, Ontari, Canada., Dipoma in Bacteriology