รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

อายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ตำแหน่งปัจจุบัน

องคมนตรี

ประวัติการศึกษา

- Internal Medicine and Cardiovascular, University of Chicago, IL., USA., American Board of Internal Medicine;
- American Board of Cardiovascular Disease