รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. อรณี ตั้งเผ่า

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

เภสัชวิทยาคลีนิค

ประวัติการศึกษา

- McMaster University, Ontario, Canada; Division of Clinical Pharmacology Department of Medicine, Stanford University Medical Center, CA., USA.
- M.Sc.of Hemostasis, Thrombosis and Embolism, Certificate of Clinical Research Fellowship in Clinical Pharmacology