รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. ลลิตา ขาวเธียร

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

อายุรศาสตร์ทั่วไป,โรคต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา

- University of Massachusetts, Boston, MA., USA., Ph.D.