รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล (พิมพ์พิไล)

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

โรคระบบต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา

- University of Michigan, MI., USA. Ph.D. and Certificate in MEND