รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. ดร. รจิต วัฒนสินธุ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

คณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- Stanford University, Stanford, CA., USA., Ph.D.