รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. รัฐ พิชญางกูร

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

Plant Molecular Biology

ประวัติการศึกษา

- Michigan State University, East Lansing, MI., USA. Ph.D.