รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย ปิยพล นิมมานานุเคราะห์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

Biophysics

ประวัติการศึกษา

- University of Michigan, Ann Arbor, MI., USA., MS.