รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. รุจิกร ธนวิทยาพล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

Physics

ประวัติการศึกษา

- University of Maryland, Maryland, MD., USA. Ph.D.