รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย ณัฐพล พินธุโยธิน

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

Chemical Engineering

ประวัติการศึกษา

- University of Texas at Austin, Texas, TX., USA. MS.