รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

จำนง จำนง พุ่มคำ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

Automotive Engineering

ประวัติการศึกษา

- Daimler-Benz, Stuttgart, Germany, Training