รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. ลัดดาวัลย์ สัญญปรีดากุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ปี พ.ศ.

สาขาที่สนใจ

เภสัชศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ลาออกจากราชการ

ประวัติการศึกษา

- Johns Hopkins University, Baltimore; MD.; Ohio State University, OH.,USA., Ph.D. (Pharmacology)